1 Dr Ghanshyam Mahto Sanskrit convener
2 Dr Rajni Kumari Bairoliya Psychology Member
3 Dr Sitaram Sah Mathematics Member
4 Prof Manimala Psychology Member
5 Dr Mithilesh Kumar Jha Physics Member (Bursar)
6 Sri Awadhesh Kumar HC Member
7 Sri Ravindra Mahaseth AC Member
8 Sri Pramod Chandra Jha AC Assistant Member Secretary